Dalarnas Luftvårdsförbund

Aktuella mätningar 2015

En mätstation har placerats på Stationsgatan i Borlänge. Syftet är att undersöka förekomsten av föroreningar, små partiklar, som är skadliga för människors hälsa. Mätningar av partiklar PM 10 och PM 2,5 startade vid årsskiftet.


Jan Kristoffersson från Miljökontoret är den som sköter det praktiska kring mätstationen. Anledningen till placeringen på Stationsgatan är att det är en av gatorna i centrum där luften bedöms vara sämst på grund av trafikmängder och gaturummets utformning.


Naturvårdsverkets nya föreskrifter kräver att kommunerna har kontrollprogram för luftkvalitet. Genom att gå samman i ett luftvårdsförbund räcker det med två mätstationer i länet. I Falun finns sedan tidigare en fast mätstation. Borlängeluften kommer att mätas under ett år och sedan planeras mätstationen att flyttas vidare.


Tidigare mätningar har visat att vi inte har några stora problem med luftkvaliteten i länet. Med mätningarna ska man kunna visa att gränsvärden inte överskrids.


Mätningarna kan följas i realtid i högerspalten på startsidan.


Lagar och förordningar som berör luftkvalitét »

Luftföroreningar skapar en mängd problem, bland annat ökat antal allergier, klimatförändringar, skador på växter och djur samt korrosion och skador på kulturföremål och byggnader.

För att få kunskap om hur stora utsläppen är i olika delar av Dalarna startades under 2001 ett program för övervakning av luftföroreningar i Dalarna. Arbetet genomförs av Dalarnas Luftvårdsförbund i samarbete med Länsstyrelsen Dalarna, länets kommuner och intresserade företag. Efter tre år ska mätningarna sammanställas i en rapport.


Mätningarna ska fungera som ett verktyg i arbetet med att uppnå de nationella miljömålen:

"Ren luft"

"Begränsad klimatpåverkan"

"Skyddande ozonskikt"

"Bara naturlig försurning"

"Ingen övergödning"

 "Giftfri miljö".

Dalarnas Luftvårdsförbund

Dalarnas Luftvårdsförbund